The Preaching of Mattai
 - 
 - 
 Font 
 ܟܵܪܘܼܙܘܼܬ݂ܵܐ ܕܡܲܬܲܝ  ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ
 ܨܚܵܚܵܐ: ܐ.  ܨܚܚܐ: ܐ.

ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ
ܟܬܒܐ
the book
ܕܝܼܠܝܼܕ݂ܘܼܬܹܗ
ܕܝܠܝܕܘܬܗ
of the genealogy
ܕܝܼܫܘܿܥ
ܕܝܫܘܥ
of Yeshua
ܡܫܝܼܚܵܐ
ܡܫܝܚܐ
the Messiah
ܒܪܹܗ
ܒܪܗ
the son
ܕܕ݂ܘܝܼܕ
ܕܕܘܝܕ
of Dawed
ܒܪܹܗ
ܒܪܗ
the son
ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ
ܕܐܒܪܗܡ
of Awraham

 
ܘܠܲܐܚܵܘ̈ܗܝ ܠܲܝܗܘܼܕܵܐ ܐܵܘܠܸܕ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܵܘܠܸܕ ܐܝܼܣܚܵܩ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܐܵܘܠܸܕ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ 2.
ܘܠܐܚܘܗܝ ܠܝܗܘܕܐ ܐܘܠܕ ܝܥܩܘܒ ܠܝܥܩܘܒ ܐܘܠܕ ܐܝܣܚܩ ܠܐܝܣܚܩ ܐܘܠܕ ܐܒܪܗܡ 2.
and his brothers Yehuda fathered Yaqub Yaqub fathered Aeskhaq Aeskhaq fathered Awraham

 
ܠܐܵܪܵܡ ܐܵܘܠܸܕ ܚܸܨܪܘܿܢ ܠܚܸܨܪܘܿܢ ܐܵܘܠܸܕ ܦܲܪܨ ܬܵܡܲܪ ܡ݂ܢ ܘܲܠܙܲܪܚ ܠܦܲܪܨ ܐܵܘܠܸܕ ܝܼܗܘܼܕܵܐ 3.
ܠܐܪܡ ܐܘܠܕ ܚܨܪܘܢ ܠܚܨܪܘܢ ܐܘܠܕ ܦܪܨ ܬܡܪ ܡܢ ܘܠܙܪܚ ܠܦܪܨ ܐܘܠܕ ܝܗܘܕܐ 3.
Aram fathered Khisron Khisron fathered Pares Thamar by and Zarakh Pares fathered Yehuda

 
ܠܣܲܠܡܘܿܢ ܐܵܘܠܸܕ ܢܸܚܫܘܿܢ ܠܢܸܚܫܘܿܢ ܐܵܘܠܸܕ ܥܲܡܝܼܢܵܕ݂ܵܒ݂ ܠܥܲܡܝܼܢܵܕ݂ܵܒ݂ ܐܵܘܠܸܕ ܐܵܪܵܡ 4.
ܠܣܠܡܘܢ ܐܘܠܕ ܢܚܫܘܢ ܠܢܚܫܘܢ ܐܘܠܕ ܥܡܝܢܕܒ ܠܥܡܝܢܕܒ ܐܘܠܕ ܐܪܡ 4.
Salmon fathered Nikhshon Nikhshon fathered Amenadab Amenadab fathered Aram

 
ܠܐܝܼܫܲܝ ܐܵܘܠܸܕ ܥܘܿܒ݂ܝܼܕ ܪܥܘܿܬ݂ ܡ݂ܢ ܠܥܘܿܒ݂ܝܼܕ ܐܵܘܠܸܕ ܒܵܥܲܙ ܪܵܚܵܒ ܡ݂ܢ ܠܒ݂ܵܥܲܙ ܐܵܘܠܸܕ ܣܲܠܡܘܿܢ 5.
ܠܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܥܘܒܝܕ ܪܥܘܬ ܡܢ ܠܥܘܒܝܕ ܐܘܠܕ ܒܥܙ ܪܚܒ ܡܢ ܠܒܥܙ ܐܘܠܕ ܣܠܡܘܢ 5.
Aeshe fathered Awbed Rawth by Awbed fathered Baz Rakhab by Baz fathered Salmon

 
ܕܐܘܿܪܝܼܵܐ ܐܲܢ݇ܬ̇ܬܹܗ ܡ݂ܢ ܠܲܫܠܹܝܡܘܿܢ ܐܵܘܠܸܕ ܕܵܘܝܼܕ ܡܲܠܟܵܐ ܠܕܵܘܝܼܕ ܐܵܘܠܸܕ ܐܝܼܫܲܝ 6.
ܕܐܘܪܝܐ ܐܢܬܬܗ ܡܢ ܠܫܠܝܡܘܢ ܐܘܠܕ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܠܕܘܝܕ ܐܘܠܕ ܐܝܫܝ 6.
of Awrea the wife by Shlemon fathered Dawed the king Dawed fathered Aeshe

 
ܠܐܵܣܵܐ ܐܵܘܠܸܕ ܐܲܒ݂ܝܼܵܐ ܠܐܲܒ݂ܝܼܵܐ ܐܵܘܠܸܕ ܪܚܸܒ݂ܥܲܡ ܠܲܪܚܸܒ݂ܥܲܡ ܐܵܘܠܸܕ ܫܠܹܝܡܘܿܢ 7.
ܠܐܣܐ ܐܘܠܕ ܐܒܝܐ ܠܐܒܝܐ ܐܘܠܕ ܪܚܒܥܡ ܠܪܚܒܥܡ ܐܘܠܕ ܫܠܝܡܘܢ 7.
Asa fathered Abea Abea fathered Rkhebam Rkhebam fathered Shlemon

 
ܠܥܘܿܙܝܼܵܐ ܐܵܘܠܸܕ ܝܘܿܪܵܡ ܠܝܘܿܪܵܡ ܐܵܘܠܸܕ ܝܵܗܘܿܫܵܦܵܛ ܠܝܵܗܘܿܫܵܦܵܛ ܐܵܘܠܸܕ ܐܵܣܵܐ 8.
ܠܥܘܙܝܐ ܐܘܠܕ ܝܘܪܡ ܠܝܘܪܡ ܐܘܠܕ ܝܗܘܫܦܛ ܠܝܗܘܫܦܛ ܐܘܠܕ ܐܣܐ 8.
Awazea fathered Yoram Yoram fathered Yahoshapat Yahoshapat fathered Asa

 
ܠܚܹܙܲܩܝܵܐ ܐܵܘܠܸܕ ܐܵܚܵܙ ܠܐܵܚܵܙ ܐܵܘܠܸܕ ܝܘܿܬ݂ܵܡ ܠܝܘܿܬ݂ܵܡ ܐܵܘܠܸܕ ܥܘܿܙܝܼܵܐ 9.
ܠܚܙܩܝܐ ܐܘܠܕ ܐܚܙ ܠܐܚܙ ܐܘܠܕ ܝܘܬܡ ܠܝܘܬܡ ܐܘܠܕ ܥܘܙܝܐ 9.
Khizaqea fathered Akhaz Akhaz fathered Yotham Yotham fathered Awazea

 
ܠܝܘܿܫܝܼܵܐ ܐܵܘܠܸܕ ܐܲܡܘܿܢ ܠܐܲܡܘܿܢ ܐܵܘܠܸܕ ܡܢܲܫܹܐ ܠܲܡܢܲܫܹܐ ܐܵܘܠܸܕ ܚܹܙܲܩܝܵܐ 10.
ܠܝܘܫܝܐ ܐܘܠܕ ܐܡܘܢ ܠܐܡܘܢ ܐܘܠܕ ܡܢܫܐ ܠܡܢܫܐ ܐܘܠܕ ܚܙܩܝܐ 10.
Yoshea fathered Amon Amon fathered Mnashe Mnashe fathered Khizaqea

 
ܕܒ݂ܵܒܹܠ ܒܓ݂ܵܠܘܼܬ݂ܵܐ ܘܠܲܐܚܵܘ̈ܗܝ ܠܝܘܿܟܲܢܝܵܐ ܐܵܘܠܸܕ ܝܘܿܫܝܼܵܐ 11.
ܕܒܒܠ ܒܓܠܘܬܐ ܘܠܐܚܘܗܝ ܠܝܘܟܢܝܐ ܐܘܠܕ ܝܘܫܝܐ 11.
of Babel in the captivity and his brothers Yokhanea fathered Yoshea

 
ܠܙܘܼܪܒܵܒܹܠ ܐܵܘܠܸܕ ܫܹܠܲܬ݂ܐܹܝܠ ܠܫܹܠܲܬ݂ܐܹܝܠ ܐܵܘܠܸܕ ܝܘܿܟܲܢܝܵܐ ܕܒ݂ܵܒܹܠ ܕܝܹܢ ܓܵܠܘܼܬ݂ܵܐ ܘܡ̣ܢ ܒܵܬ݂ܲܪ 12.
ܠܙܘܪܒܒܠ ܐܘܠܕ ܫܠܬܐܝܠ ܠܫܠܬܐܝܠ ܐܘܠܕ ܝܘܟܢܝܐ ܕܒܒܠ ܕܝܢ ܓܠܘܬܐ ܘܡܢ ܒܬܪ 12.
Zerubabel fathered Shilathiel Shilathiel fathered Yokhanea of Babel now the captivity and after

 
ܠܥܵܙܘܿܪ ܐܵܘܠܸܕ ܐܸܠܝܵܩܝܼܡ ܠܐܸܠܝܵܩܝܼܡ ܐܵܘܠܸܕ ܐܲܒ݂ܝܼܘܿܕ ܠܐܲܒ݂ܝܼܘܿܕ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܙܘܼܪܒܵܒܹܠ 13.
ܠܥܙܘܪ ܐܘܠܕ ܐܠܝܩܝܡ ܠܐܠܝܩܝܡ ܐܘܠܕ ܐܒܝܘܕ ܠܐܒܝܘܕ ܐܘܠܕ ܙܘܪܒܒܠ 13.
Azor fathered Eleakem Eleakem fathered Awiud Awiud fathered Zerubabel

 
ܠܐܹܠܝܼܘܿܕ ܐܵܘܠܸܕ ܐܲܟ݂ܝܼܢ ܠܐܲܟ݂ܝܼܢ ܐܵܘܠܸܕ ܙܵܕ݂ܘܿܩ ܠܙܵܕܘܿܩ ܐܵܘܠܸܕ ܥܵܙܘܿܪ 14.
ܠܐܠܝܘܕ ܐܘܠܕ ܐܟܝܢ ܠܐܟܝܢ ܐܘܠܕ ܙܕܘܩ ܠܙܕܘܩ ܐܘܠܕ ܥܙܘܪ 14.
Eleud fathered Akhen Akhen fathered Zadoq Zadoq fathered Azor

 
ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܐܵܘܠܸܕ ܡܵܬ݂݂ܲܢ ܠܡܵܬ݂݂ܲܢ ܐܵܘܠܸܕ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܐܵܘܠܸܕ ܐܹܠܝܼܘܿܕ 15.
ܠܝܥܩܘܒ ܐܘܠܕ ܡܬܢ ܠܡܬܢ ܐܘܠܕ ܐܠܝܥܙܪ ܠܐܠܝܥܙܪ ܐܘܠܕ ܐܠܝܘܕ 15.
Yaqub fathered Matan Matan fathered Eleazar Eleazar fathered Eleud

 
ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܡܸܬ݂݇ܩܪܸܐ ܝܼܫܘܿܥ ܐܸܬ݂ܝܼܠܸܕ ܕܡܸܢܵܗ̇ ܕܡܲܪܝܲܡ ܓܲܒ݂ܪܵܗ̇ ܠܝܵܘܣܸܦ ܐܵܘܠܸܕ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ 16.
ܡܫܝܚܐ ܕܡܬܩܪܐ ܝܫܘܥ ܐܬܝܠܕ ܕܡܢܗ ܕܡܪܝܡ ܓܒܪܗ ܠܝܘܣܦ ܐܘܠܕ ܝܥܩܘܒ 16.
the Messiah who is called Yeshua was born from whom of Maryam the kinsman1 Yosip fathered Yaqub

 
ܥܕܲܡܵܐ ܕܵܘܝܼܕ ܘܡ̣ܢ ܐܲܪܒܵܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܠܕ݂ܵܘܝܼܕ ܥܕܲܡܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡ̣ܢ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܗܵܟܹܝ݇ܠ ܟܠܗܹܝܢ 17.
ܥܕܡܐ ܕܘܝܕ ܘܡܢ ܐܪܒܥܣܪܐ ܫܪܒܬ ܠܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ 17.
until Dawed and from fourteen [were] generations Dawed until Awraham from the generations therefore all
 
ܐܲܪܒܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫܲܪ̈ܒܵܬ݂ܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܒ݂ܵܒܹܠ ܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܘܡ̣ܢ ܐܲܪܒܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫܲܪ̈ܒܵܬ݂ܵܐ ܕܒ݂ܵܒܹܠ ܠܓ݂ܵܠܘܼܬܼܵܐ
ܐܪܒܥܣܪܐ ܫܪܒܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܥܕܡܐ ܕܒܒܠ ܓܠܘܬܐ ܘܡܢ ܐܪܒܥܣܪܐ ܫܪܒܬܐ ܕܒܒܠ ܠܓܠܘܬܐ
fourteen [were] generations the Messiah until of Babel the captivity and from fourteen [were] generations of Babel the captivity

 
ܐܸܡܹܗ ܡܲܪܝܲܡ ܗ݇ܘ݀ܵܬ݂ ܡܟ݂ܝܼܪܵܐ ܟܲܕ ܗܘ݀ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܫܝ݂ܚܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܕܹܝܢ ܝܲܠܕܹܗ 18.
ܐܡܗ ܡܪܝܡ ܗܘܬ ܡܟܝܪܐ ܟܕ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܡܫܝܚܐ ܕܝܫܘܥ ܕܝܢ ܝܠܕܗ 18.
his mother Maryam was betrothed while [it] was like this the Messiah of Yeshua now the birth
 
ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܛܢܵܐ ܐܸܫܬܲܟ݂ܚܲܬ݀ ܢܸܫܬܵܘܬ̇ܦܘܿܢ ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܠܝܵܘܣܸܦ
ܕܩܘܕܫܐ ܪܘܚܐ ܡܢ ܒܛܢܐ ܐܫܬܟܚܬ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܥܕܠܐ ܠܝܘܣܦ
Holy the Spirit by pregnant she was found them being united without to Yosip

 
ܢܸܫܪܹܝܗ̇ ܕ݂ܡܲܛܫ݇ܝܵܐܝܼܬ݂ ܘܐܸܬ݂ܪܲܥܝܼ ܗ̣݇ܘܵܐ ܕܲܢܦܲܪܣܹܝܗ̇ ܨܒ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܗ݇ܘ݀ܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܕܝܹܢ ܝܵܘܣܸܦ 19.
ܢܫܪܝܗ ܕܡܛܫܝܐܝܬ ܘܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܕܢܦܪܣܝܗ ܨܒܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܟܐܢܐ ܒܥܠܗ ܕܝܢ ܝܘܣܦ 19.
he would dismiss her that in secret yet he was thinking to expose her did desire and not was just her husband2 but Yosip

ܟܲܕ
ܟܕ
while
ܗܵܠܹܝܢ
ܗܠܝܢ
these [things]
ܕܹܝܢ
ܕܝܢ
now
ܐܸܬ݂ܪܲܥܝܼ
ܐܬܪܥܝ
he was thinking
ܐܸܬ݂݇ܚܙܝܼ
ܐܬܚܙܝ
appeared
ܠܹܗ
ܠܗ
to him
ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ
ܡܠܐܟܐ
an angel
ܕܡܵܪܝܵܐ
ܕܡܪܝܐ
of the LORD
ܒܚܸܠܡܵܐ
ܒܚܠܡܐ
in a dream
ܘܐܸܡܲܪ
ܘܐܡܪ
and said
ܠܹܗ
ܠܗ
to him
ܝܵܘܣܸܦ
ܝܘܣܦ
Yosip
ܒܪܹܗ
ܒܪܗ
the son
ܕܕܵܘܝܼܕ
ܕܕܘܝܕ
of Dawed
ܠܵܐ
ܠܐ
not
ܬܸܕ݂ܚܲܠ
ܬܕܚܠ
do have fear
ܠܡܸܣܲܒ݂
ܠܡܣܒ
to take
ܠܡܲܪܝܲܡ
ܠܡܪܝܡ
Maryam
ܐܲܢ݇ܬ݁ܬ݂ܵܟ
ܐܢܬܬܟ
[as] your wife
ܗ̇ܘ
ܗܘ
he
ܓܹܝܪ
ܓܝܪ
for
ܕܐܸܬ݂ܝܼܠܸܕ݂
ܕܐܬܝܠܕ
that is begotten
ܒܵܗ̇
ܒܗ
in her
ܡ̣ܢ
ܡܢ
from
ܪܘܼܚܵܐ
ܪܘܚܐ
Spirit
ܗ݇ܘ
ܗܘ
the
ܕܩܘ݂ܕܫܵܐ
ܕܩܘܕܫܐ
Holy

 
ܚܛܵܗܲܝܗ̈ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܥܲܡܹܗ ܢܲܚܹܝܘܗܝ ܓܹܝܪ ܗܘ݀ ܝܼܫܘܿܥ ܫܡܹܗ ܘܬܸܩܪܹܐ ܒܪܵܐ ܕܹܝܢ ܬܹܐܠܲܕ݂ 21.
ܚܛܗܝܗܘܢ ܡܢ ܠܥܡܗ ܢܚܝܘܗܝ ܓܝܪ ܗܘ ܝܫܘܥ ܫܡܗ ܘܬܩܪܐ ܒܪܐ ܕܝܢ ܬܐܠܕ 21.
their sins from his people will save for he Yeshua his name and she will call a son and she will bear

 
ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܒܝܲܕ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܕܐܸܬ݂ܐ݈ܡܲܪ ܡܸܕܸ݁ܡ ܕܢܸܬ݂ܡܲܠܹܐ ܕܲܗܘ݀ܵܬ݂ ܟܠܵܗ̇ ܕܹܝܢ ܗܵܕܹܐ 22.
ܢܒܝܐ ܒܝܕ ܡܪܝܐ ܡܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܕܡ ܕܢܬܡܠܐ ܕܗܘܬ ܟܠܗ ܕܝܢ ܗܕܐ 22.
the prophet by the LORD from was said what that it might be fulfilled happened all and this

 
ܐܲܠܵܗܲܢ ܥܲܡ̇ܢ ܕܡܸܬ݁ܬܲܪܓܲܡ ܥܲܡܲܢܘܼܐܹܝܠ ܫܡܹܗ ܘܢܸܩܪܘܿܢ ܒܪܵܐ ܘܬܹܐܠܲܕ݂ ܬܸܒ݂ܛܲܢ ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐ ܕܗܵܐ 23.
ܐܠܗܢ ܥܡܢ ܕܡܬܬܪܓܡ ܥܡܢܘܐܝܠ ܫܡܗ ܘܢܩܪܘܢ ܒܪܐ ܘܬܐܠܕ ܬܒܛܢ ܒܬܘܠܬܐ ܕܗܐ 23.
our God [is] with us which is interpreted Ammanuel his name and they will call a son and give birth to will conceive a virgin behold

 
ܠܐܲܢ݇ܬ݁ܬܹܗ ܘܕܲܒ݂ܪܵܗ̇ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܠܹܗ ܕܲܦ̣ܩܲܕ݂ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕ ܫܸܢܬܹܗ ܡ̣ܢ ܝܵܘܣܸܦ ܕܹܝܢ ܩܵܡ ܟܲܕ 24.
ܠܐܢܬܬܗ ܘܕܒܪܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܐܟܗ ܠܗ ܕܦܩܕ ܐܝܟܢܐ ܥܒܕ ܫܢܬܗ ܡܢ ܝܘܣܦ ܕܝܢ ܩܡ ܟܕ 24.
his wife and he took of the LORD the angel him commanded as he did his sleep from Yosip now rose when

 
ܝܼܫܘܿܥ ܫܡܹܗ ܘܲܩܪܵܬ݀ ܒܘܼܟ݂ܪܵܐ ܠܲܒ݂ܪܵܗ̇ ܕܝܼܠܸܕ݂ܬܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܚܲܟ݂ܡܵܗ̇ ܘܠܵܐ 25.
ܝܫܘܥ ܫܡܗ ܘܩܪܬ ܒܘܟܪܐ ܠܒܪܗ ܕܝܠܕܬܗ ܥܕܡܐ ܚܟܡܗ ܘܠܐ 25.
Yeshua his name and she called first-born to her son she had given birth until he did know her and not


  1. Gbra literally means Protective Male. It is unclear whether the text refers to Maryam's father or to her husband.
  2. Literally, her lord.