Play All MusicLinda George

Play Hallelujah

Shabbakh (Praise) l'MarYah (the Lord) b'qudsheh (in His Sanctuary) Shabkhoy (Praise Him) b'khailthanutheh (for His mighty acts) Shabkhoy (Praise Him) b'qala (with the sound) d'qarna (of the trumpet) Shabkhoy (Praise Him) b'qeethareh (with the lyre) w'awkhinareh (and with the harp) Shabkhoy (Praise Him) b'sislay (with cymbals) shimaa (loud) Shabkhoy (Praise Him) b'qala (with a song) w'baqatha (and with acclamation) HalleluYah (Hallelujah) halleluYah (hallelujah) ehalleluYah (yeah hallelujah) n'zayyakh (we celebrate) mawladeh (the birth) d'Malka (of the King) Mshikha (Messiah) halleluYah (hallelujah)
שׁבח למריא בקודשׁה
שׁבחוהי בחילתנותה
שׁבחוהי בקלא דקרנא
שׁבחוהי בקיתרא ובכנרא
שׁבחוהי בצצלי שׁמעא
שׁבחוהי בקלא ובקעתא

הללויא הללויא אהללויא נזיח מולדה דמלכא משׁיכא
הללויא
ܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܒܩܘܕܫܗ
ܫܒܚܘܗܝ ܒܚܝܠܬܢܘܬܗ
ܫܒܚܘܗܝ ܒܩܠܐ ܕܩܪܢܐ
ܫܒܚܘܗܝ ܒܩܝ̈ܬܪܐ ܘܒܟ̈ܢܪܐ
ܫܒܚܘܗܝ ܒܨܨ̈ܠܝ ܫܡܥܐ
ܫܒܚܘܗܝ ܒܩܠܐ ܘܒܩܥܬܐ

ܗܠܠܘܝܐ ܗܠܠܘܝܐ ܐܗܠܠܘܝܐ
ܢܙܝܚ ܡܘܠܕܗ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝܟܐ
ܗܠܠܘܝܐ
ܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܒܩܘܕܫܗ
ܫܒܚܘܗܝ ܒܚܝܠܬܢܘܬܗ
ܫܒܚܘܗܝ ܒܩܠܐ ܕܩܪܢܐ
ܫܒܚܘܗܝ ܒܩܝ̈ܬܪܐ ܘܒܟ̈ܢܪܐ
ܫܒܚܘܗܝ ܒܨܨ̈ܠܝ ܫܡܥܐ
ܫܒܚܘܗܝ ܒܩܠܐ ܘܒܩܥܬܐ

ܗܠܠܘܝܐ ܗܠܠܘܝܐ ܐܗܠܠܘܝܐ
ܢܙܝܚ ܡܘܠܕܗ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝܟܐ
ܗܠܠܘܝܐ


Nash Didan

Play Jubillenium

We (אנחנו) declare (מצהירימ) Of all (מכל) nations (האומות) That God (שאלוהים) has created us (ברא אותנו) For the purpose (במטרת) of peace (שלום) We'll give (ניתן) a hand/shoulder (כתף) To (כדי) carry (לעשות) With (עם) the Jubillenium (הג'ובילניום) Respect (כבוד) and appreciation (והערכה) The thousand (אלף) years (השנים) next (הבאות) The thousand of (יהיו אלף) Jubillenium (הג'ובילניום)
ܐ | ܒ | ܓ
ܐܚܢܢ ܐܘܠܡ
ܡܝܟܘܠܘ ܡܝܠܝܬܝܝܗ
ܐܠܗܗ ܒܪܝܝܠܢ
ܒܢܝܫܢܬ ܫܠܘܡ
ܟܦܢܗ ܐܒܟ
ܟܝ ܐܘܕܟ
ܓܠ ܓ̰ܘܒܝܠܢܝܘܡ
ܟܒܘܕ ܘܐܝܣܛܗ
ܐܠܦܬ ܫܢܗ ܐܕܝܝܢܗ
ܐܠܦܬ ܓ̰ܘܒܝܠܢܝܘܡ
ܐܚܢܢ ܐܘܠܡ
ܡܝܟܘܠܘ ܡܝܠܝܬܝܝܗ
ܐܠܗܗ ܒܪܝܝܠܢ
ܒܢܝܫܢܬ ܫܠܘܡ
ܟܦܢܗ ܐܒܟ
ܟܝ ܐܘܕܟ
ܓܠ ܓ̰ܘܒܝܠܢܝܘܡ
ܟܒܘܕ ܘܐܝܣܛܗ
ܐܠܦܬ ܫܢܗ ܐܕܝܝܢܗ
ܐܠܦܬ ܓ̰ܘܒܝܠܢܝܘܡ
ܐܚܢܢ ܐܘܠܡ
ܡܝܟܘܠܘ ܡܝܠܝܬܝܝܗ
ܐܠܗܗ ܒܪܝܝܠܢ
ܒܢܝܫܢܬ ܫܠܘܡ
ܟܦܢܗ ܐܒܟ
ܟܝ ܐܘܕܟ
ܓܠ ܓ̰ܘܒܝܠܢܝܘܡ
ܟܒܘܕ ܘܐܝܣܛܗ
ܐܠܦܬ ܫܢܗ ܐܕܝܝܢܗ
ܐܠܦܬ ܓ̰ܘܒܝܠܢܝܘܡ


Church of the East

Play Raza Qaddisha (Holy Liturgy)

(Work in progress... Word and section links from Psalm 98 on may not work yet)
Proclamation

[Neo-Aramaic]
[ܒܫܸܡ] ܐܲܒ݂ܵܐ ܘܲܒ݂ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ܀ ܬܸܫܒܘܼܚܬܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ؛ ܘܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܘܣܲܒ݂ܪܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؛ ܒܟ̣ܠܥܸܕܵܢ ܠܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ. ܐܵܡܹܝܢ ܒܲܪܸܟ݂ܡܵܪܝ.
[In the name of] the Father and of the Son and of the Holy Spirit forever Amen: Glory to God in the highest, and on earth peace and good hope to men always and forever: Amen. Amen Bless, O my Lord.
ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ݂ ܬܹܐܬܸܐ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܟ݂. ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫܲܬ̇؛ ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ. ܕܲܡܠܹܝܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܪܲܒܘܼܬ݂ ܫܘܼܒ݂ܚܵܟ݂؛ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܩܵܥܹܝܢ̇ ܠܵܟ݂؛ ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫܲܬ̇.
Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Thy Kingdom come. Holy, holy, holy art Thou, our Father in heaven. Heaven and earth are full of the greatnees of thy glory. Angels and men cry to thee, Holy, holy, holy art Thou.
ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ݂ ܬܹܐܬܸܐ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܟ݂. ܢܸܗܘܸܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܟ݂؛ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܐܵܦ ܒܐܲܪܥܵܐ. ܗܲܒ݂ ܠܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܕܣܘܼܢܩܵܢܲܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ؛ ܘܲܫܒ݂ܘܿܩ ܠܲܢ ܚܵܘܒܲܝ̈ܢ܆ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦ ܚܢܲܢ ܫܒܲܩܢ ܠܚܲܝܵܒܲܝ̈ܢ. ܘܠܵܐ ܬܲܥܠܲܢ ܠܢܸܣܝܘܿܢܵܐ؛ ܐܸܠܵܐ ܦܲܨܵܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ؛ ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܝܼܠܵܟ݂ ܗ̣݇ܝ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ ܘܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ܆ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ؛ ܐܵܡܹܝܢ.
Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Thy Kingdom come. Thy will be done, as in Heaven, so on earth. Give us the bread of our need this day, and forgive us our offences, as we have also forgiven those who have offended us. And bring us not to trial, but deliver us from the Evil One. For thine is the Kingdom and the power and the glory for ever [and ever]: Amen.
ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܲܒ݂ܵܐ ܘܠܲܒ݂ܪܵܐ ܘܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ؛
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit:
ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܘܐܵܡܹܝܢ.
From everlasting and forever and ever: Amen.
ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ݂ ܬܹܐܬܸܐ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܟ݂. ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫܲܬ̇: ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ. ܕܲܡܠܹܝܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܪܲܒܘܼܬ݂ ܫܘܼܒ݂ܚܵܟ݂؛ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܩܵܥܹܝܢ̇ ܠܵܟ݂؛ ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫܲܬ̇.
Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Thy Kingdom come. Holy, holy, holy art Thou, our Father in heaven. Heaven and earth are full of the greatnees of thy glory. Angels and men cry to thee, Holy, holy, holy art Thou.
[ܢܨܲܠܸܐ] ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܲܢ.
[Let us pray]: Peace be with us.
Prayer before the Psalm
ܚܲܝܸܠ ܡܵܪܲܢ ܘܐܲܠܵܗܲܢ ܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬܲܢ ܒܲܚܢܵܢܵܟ݂ ܕܲܢܫܲܡܸܫ ܠܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܕܐܸܬ݂ܝܼܗܸܒ݂ܘ ܠܚܘܼܕܵܬܹܗ ܘܲܠܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܕܲܟ݂ܝܵܢܲܢ ܚܲܠܵܫܵܐ. ܒܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܕܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܚܲܒܝܼܒ݂ܵܐ. ܡܵܪܵܐ ܕܟ̣ܠ؛ ܐܲܒ݂ܵܐ ܘܲܒ݂ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܥܵܠܡܝܼܢ.
Our Lord and our God, strengthen us in our weakness in your compassion, that we may administer the Holy Mysteries, which have been given for the renewal and salvation of our feeble nature, through the mercies of your beloved Son, O Lord of all, Father, Son, and Holy Spirit for ever.
ܐܵܡܹܝܢ.
Amen.
Psalm 96
ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܬܸܫܒܘܼܚܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ ܐܹܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ܀ ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܬܸܫܒܘܼܚܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
O sing unto the Lord a new song, * Hallelujah, hallelujah, yea hallelujah * O sing unto the Lord, a new song; (Hallelujah)
ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Sing unto the Lord, all the earth! (Hallelujah)
ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܒܲܪܸܟ݂ܘ ܠܫܡܹܗ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Sing unto the Lord, bless his name; (Hallelujah)
ܣܲܒܲܪܘ ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ ܠܝܘܿܡ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Proclaim his salvation from day to day. (Hallelujah)
ܐܸܫܬܲܥܵܘ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܝܼܩܵܪܹܗ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Declare his honor among the nations, (Hallelujah)
ܘܲܒ݂ܟ̣ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
His deeds among all peoples! (Hallelujah)
ܡܸܛܠ ܕܪܲܒ̇ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܛܵܒ݂܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
For the Lord is great, and greatly glorious, (Hallelujah)
ܘܲܕ݂ܚܝܼܠ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Fearful above all gods. (Hallelujah)
ܡܸܛܠ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܪܝܼܩܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
For all the gods of the nations are vain; (Hallelujah)
ܡܵܪܝܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
The Lord made the heavens. (Hallelujah)
ܙܝܼܘܵܐ ܘܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Brightness and glory are before him; (Hallelujah)
ܥܘܼܫܢܵܐ ܘܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܒܡܲܩܕܫܹܗ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Power and glory are in his sanctuary. (Hallelujah)
ܗܲܒ݂ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Give unto the Lord, O families of nations; (Hallelujah)
ܗܲܒ݂ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Give unto the Lord glory and honor! (Hallelujah)
ܗܲܒ݂ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܲܫܡܹܗ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Give unto the Lord honor of his name; (Hallelujah)
ܫܩܘܿܠܘ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܘܥܘܿܠܘ ܠܕ݂ܵܪ̈ܵܘܗܝ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Bring offerings, and go into his courts! (Hallelujah)
ܣܓ݂ܘܿܕ݂ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܕ݂ܵܪܬܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Worship the Lord in the court of his sanctuary; (Hallelujah)
ܬܙܘܼܥ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Let all the earth tremble before him! (Hallelujah)
ܐܸܡܲܪܘ ܒܹܝܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܡ̣ܠܸܟ݂܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Say among the nations, The Lord reigns! (Hallelujah)
ܘܐܲܬ݂ܩ̣ܢܵܗ̇ ܠܬܹܒܹܝܠ ܕܠܵܐ ܬܙܘܼܥ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
He establishes the world so that it cannot be moved; (Hallelujah)
ܢܕ݂ܘܼܢ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܲܬ݂ܪܝܼܨܘܼܬ݂ܵܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
He will judge the nations with equity. (Hallelujah)
ܢܸܚܕܘܿܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܲܬ݁ܕ݂ܘܼܨ ܐܲܪܥܵܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; (Hallelujah)
ܢܸܪܘܲܙ ܝܲܡܵܐ ܒܲܡܠܹܐܹܗ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Let the sea exult in its fullness; (Hallelujah)
ܢܸܬ݂ܥܲܫ̈ܢܵܢ ܚܲܩ̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܘܟ̣ܠ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܗܹܝܢ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Let the fields flourish, and all that is in them; (Hallelujah)
ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܢܫܲܒ̇ܚܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܵܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Then shall all the trees of the wood sing praise (Hallelujah)
ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܲܡܕ݂ܵܢܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Before the Lord, who comes to judge the earth. (Hallelujah)
ܕܵܐܸ̇ܢ ܬܹܒܹܝܠ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
He shall judge the world in righteousness, (Hallelujah)
ܘܲܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
And the nations in truth. (Hallelujah)
ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܲܒ݂ܵܐ ܘܠܲܒ݂ܪܵܐ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit; (Hallelujah)
ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕ݂ܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ ܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ ܐܹܗܲܠܹܠܘܼܝܵܗ܀
From everlasting to everlasting, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, yea hallelujah
ܢܨܲܠܸܐ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܲܢ.
Let us pray: Peace be with us.